Miniaturka strony

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyniku postępowania na realizację zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 100 Beneficjentów Ostatecznych Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


/30.05.2018/

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2018

Dostarczenie 1 zestawu komputerowego w ramach projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” o nr POIG.08.03.00-2 0-287/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zapytanie ofertowe do pobrania w pliku PDF


/28.12.2015/

W dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 10 w Kinie „Żubr” w Białowieży odbyła się konferencja podsumowująca projekt i osiągnięte rezultaty w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”. W konferencji uczestniczyli: Pan Grzegorz Kasprowicz – Wójt Gminy Białowieża, pracownicy UG Białowieża, przedstawiciele jednostek podległych, Beneficjenci ostateczni projektu, przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Podczas konferencji omówione zostały działania realizowane w ramach projektu. Przedstawiono prezentację dotyczącą działania sieci internetowej i zasady korzystania z zestawów komputerowych.


/08.12.2014/

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania


/08.12.2014/

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białowieża"

Czytaj całość w BIP


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/09/2014 z dnia 05.09.2014 r.

Zaprojektowanie i publikacja artykułu promującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża" o nr POIG.08.03.00-20-287/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013...

Całość dokumentu
Wersja edytowalna dokumentu


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przygotowanie oraz emisję spotu w radiu lokalnym promującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża" o nr POIG.08.03.00-20-287/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013...

Całość dokumentu


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/08/2014 z dnia 06.08.2014 r.

Przygotowanie oraz emisje spotu w radiu lokalnym promującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża" o nr POIG.08.03.00-20-287/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013...

Całość dokumentu