Miniaturka strony

O Projekcie

W dniu 24.06.2014 r. Gmina Białowieża podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 gospodarstwom  domowym wraz z wyposażeniem je w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem z terenu gminy Białowieża, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej oraz dodatkowo z pomocy będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne. W ramach działań koordynacyjnych w sprzęt komputerowy zostaną doposażone jednostki podległe Gminie: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Białowieski Ośrodek Kultury, Świetlica Wiejska w Budach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uczestnicy projektu muszą m.in. spełniać poniższe warunki:

 • posiadać miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Białowieża;
 • nie posiadać komputera oraz dostępu do Internetu;
 • znajdować się w zasięgu technicznych umożliwiającym podłączenie do Internetu,
 • złożyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne;
 • spełniają jedno z poniższych kryterium:
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin gdzie dochód opodatkowany na osobę w rodzinie jest niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik – „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowym” wg. danych GUS;
  • samotni rodzice
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • rodziny zastępcze.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja, wszystkie niezbędne informację będą dostępne na stronie internetowej www.bialowieza.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża od pn. – pt. 8:00-16:00 (koordynator projektu Mąłgorzata Bzowska-Dowbysz 85 6812487 wew. 35)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu